Колегія Вижницької районної держанвої адміністрації

ПОЛОЖЕННЯ

про колегію Вижницької районної державної адміністрації

 

Загальні положення

 

         1. Це Положення визначає загальні засади утворення і діяльності колегії райдержадміністрації.

         2. Колегія районної державної адміністрації (далі – Колегія) є консультативно-дорадчим органом і утворюється для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції районної державної адміністрації, обговорення найважливіших напрямів її діяльності і прийняття відповідних рішень, надання доручень та рекомендацій.

         3. У своїй роботі Колегія керується Конституцією України та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, наказами міністрів, інших центральних органів виконавчої влади, а також дорученнями Президента України, Прем’єр-міністра України, розпорядженнями, дорученнями голів обласної та районної державної адміністрації та цим Положенням.

         4. Рішення про утворення або ліквідацію колегії приймає голова райдержадміністрації, який очолює колегію.

 

Функції колегії

          Колегія райдержадміністрації:

1) обговорює та приймає рішення, надає доручення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності райдержадміністрації;

2) розглядає пропозиції щодо:

- вдосконалення законодавства;

- забезпечення співпраці з структурними підрозділами територіальних органів центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування під час покладених на них завдань;   

- формування і реалізації державної політики; розширення міжнародного співробітництва у відповідних галузях (сферах діяльності) на території  району;    

- вдосконалення діяльності райдержадміністрації, її структурних підрозділів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління;

3) визначає прогнози і програми соціально-економічного розвитку відповідних галузей (сфер діяльності) на території  району, інших державних програм та шляхи їх реалізації;

4) аналізує стан роботи підрозділів райдержадміністрації, виконкомів міських, селищної та сільських рад з питань забезпечення прав та свобод людини і громадянина;

5) розглядає питання:

- про стан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання державного і комунального майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків;

- про результати роботи райдержадміністрації, її структурних підрозділів, виконкомів міських, селищної, сільських рад, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, а також інших підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування (в межах компетенції);

- про роботу структурних підрозділів територіальних органів центральних органів виконавчої влади, що забезпечують реалізацію повноважень центральних органів виконавчої влади, про роботу підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, розроблення та внесення в установленому порядку за результатами таких слухань пропозицій щодо вдосконалення діяльності територіальних органів центральних органів виконавчої влади, її структурних підрозділів, взаємодії таких органів, підрозділів, підприємств, установ та організацій з органами місцевого самоврядування;

- про відповідність займаній посаді керівників, інших працівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, та порушення головою районної державної адміністрації у встановленому порядку вмотивованих питань із цього приводу на підставі прийнятих колегією рішень;

- про стан дотримання законодавства з питань державної служби, організаційно-кадрової роботи та виконавської дисципліни;

- інші питання, пов’язані з реалізацією завдань, покладених на райдержадміністрацію.

Склад колегії

 

         1. До складу колегії входять: голова районної державної адміністрації (голова колегії) , перший заступник та заступник голови районної державної адміністрації, керівник апарату районної державної адміністрації (секретар колегії), керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації,  структурних підрозділів територіальних органів центральних органів виконавчої влади, правоохоронних органів  та посадові особи органів місцевого самоврядування (за згодою), представники громадських та інших організацій.

         2. Кількісний та персональний склад колегії визначається головою райдержадміністрації.

 

 

 

Організація роботи колегії

 

          1. Організаційною формою роботи колегії є її засідання. Періодичність проведення засідання колегії визначається планом роботи районної державної адміністрації, позапланові – у разі потреби. Голова колегії може визначати іншу періодичність проведення засідань колегії.

         У разі потреби можуть проводитися розширені та виїзні засідання колегії, а також спільні засідання з колегіями інших органів виконавчої влади та президією районної ради (за згодою), неурядовими інституціями.

         2. Засідання колегії проводиться відповідно до плану роботи районної державної адміністрації. У плані роботи зазначаються питання для розгляду на колегії, дата розгляду, прізвище, ініціали (ініціал імені) доповідача.

         3. Проект плану роботи районної державної адміністрації із зазначенням питань, що мають розглядатися на колегії, формується відділом організаційної роботи, документообігу і контролю апарату районної державної адміністрації з урахуванням пропозицій структурних підрозділів районної державної адміністрації, структурних підрозділів територіальних органів центральних органів виконавчої влади. До переліку пропозицій додається довідка з обґрунтуванням підстав внесення питання на розгляд колегії.

         4. Затверджений головою районної державної адміністрації (головою колегії) план роботи доводиться до відома членів колегії, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, структурних підрозділів територіальних органів центральних органів виконавчої влади.

         5. Додаткові питання до затвердженого плану роботи колегії можуть бути включені за рішенням його голови не пізніше, ніж за десять днів до чергового засідання. Відділ організаційної роботи, документообігу і контролю апарату районної державної адміністрації інформує членів колегіального органу та відповідальних виконавців про внесені до плану зміни.

         6. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання колегії визначаються головою колегії.

         7. Організація забезпечення діяльності колегії покладається на керівника апарату районної державної адміністрації (секретаря колегії), відділ організаційної роботи, документообігу і контролю, відділ управління персоналом та юридичного забезпечення, відділ фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації.

         8. Відповідальними за підготовку та подання матеріалів для розгляду на засіданні колегії є заступники голови райдержадміністрації, керівник апарату відповідно до розподілу функціональних обов’язків. Підготовку матеріалів, що подаються на розгляд колегії, здійснюють керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації та структурних підрозділів територіальних органів центральних органів виконавчої влади.

         9. Підготовка проекту порядку денного засідання колегії згідно з планом роботи райдержадміністрації та з урахуванням внесених пропозицій здійснюється відділом організаційної роботи, документообігу і контролю апарату районної державної адміністрації, який не пізніше ніж за 10 днів до засідання подає його голові колегії для затвердження.

         10. На розгляд колегії подаються:

- проект порядку денного засідання колегії з визначенням доповідача з кожного питання;

- завізовані проекти рішень колегії, які складаються з констатуючої частини, в якій коротко висвітлюються результати роботи, недоліки які потребують вирішення та постановляючої частини, в якій згідно зі змістом довідки і констатуючої частини проекту рішення колегії формулюються конкретні завдання, визначаються терміни їх виконання та особи, відповідальні за виконання (можуть надаватись доручення);

- довідки, звіти, інформації тощо, які повинні містити аналітичну інформацію з питання, що пропонується до розгляду, проблемні питання, а також пропозиції щодо їх вирішення, за обсягом не повинні перевищувати 4 сторінок друкованого тексту, а з питань соціально-економічного розвитку району не більше 10 сторінок – підписуються керівником підрозділу, який готує питання на розгляд колегії та візуються на звороті останньої сторінки заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних обов’язків;

- список членів колегії;

- список учасників засідання колегії із зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, місця роботи та займаних посад;

- довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються порядку денного.

         11. Керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації, структурних підрозділів територіальних органів центральних органів виконавчої влади подають завчасно, не пізніше ніж за 8 днів, до відділу організаційної роботи, документообігу і контролю апарату районної державної адміністрації завізовані ними документи з питань, що виносяться на розгляд колегії, для перевірки на правильність їх оформлення. Зазначені документи повинні містити:

         - проект рішення колегії і документи до нього (аналітичні довідки, таблиці, діаграми тощо), а у разі потреби – проект розпорядження.

            Після опрацювання відділом організаційної роботи, документообігу і контролю апарату районної державної адміністрації вказаних документів, здійснюється процедура їх візування.

            12. Проекти рішень колегії (доручення) візуються на звороті останньої сторінки керівником структурного підрозділу, який готує документ, заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації відповідно до розподілу обов’язків, керівниками відділу організаційної роботи, документообігу і контролю,  відділу управління персоналом та юридичного забезпечення апарату районної державної адміністрації.

Проекти рішення (доручення) колегії повинні містити аргументовану інформацію, викладену стисло, грамотно, зрозуміло та об’єктивно, без скорочень, повторень та вживання слів і зворотів, які не несуть змістового навантаження. Обсяг проекту рішення (доручення) не повинен перевищувати 3-х сторінок, віддрукованих на папері формату А-4 (210х297 мм) .

         13. Відповідальні за підготовку та подання матеріалів на засідання колегії надають завізовані матеріали відділу організаційної роботи, документообігу і контролю апарату райдержадміністрації не пізніше, ніж за 5 днів до чергового засідання.

         Документи подані з порушенням установленого порядку і строків, до розгляду не приймаються.

         14. Відділ організаційної роботи, документообігу і контролю апарату спільно з відділом фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації забезпечує тиражування остаточно підготовлених матеріалів. Не пізніше, як за 3 дні до початку засідання колегії, а у разі проведення позачергового засідання – не пізніше, ніж за один день до засідання, відділ організаційної роботи, документообігу і контролю апаратуподає сформований пакет документів голові районної державної адміністрації та членам колегії.

         15. Остаточний склад осіб, запрошених на засідання колегії, визначається головою райдержадміністрації. Запрошення та реєстрація членів колегії, інших запрошених покладається на відділ організаційної роботи, документообігу і контролю апарату районної державної адміністрації.

         16. Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, структурних підрозділів територіальних органів центральних органів виконавчої влади, відповідальні за підготовку питань, що розглядаються на засіданні колегії, узгоджують та координують роботу інших структурних підрозділів та органів виконавчої влади, залучених до підготовки необхідних матеріалів.

 

Порядок проведення засідання колегії

 

         1. Засідання колегії веде її голова, а у разі його відсутності – особа, на яку покладено виконання обов’язків голови райдержадміністрації.

         Обов’язки секретаря колегії виконує керівник апарату районної державної адміністрації, а в разі його відсутності – заступник голови райдержадміністрації.

2. Засідання колегії проводиться у разі, коли у ньому беруть участь не менше половини загальної кількості її членів.

          3. Члени колегії беруть участь у засіданнях колегії особисто. Якщо член колегії не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати голові та секретарю колегії відповідні пропозиції у письмовій формі щодо участі уповноваженої ним особи з правом дорадчого голосу.

          4. Порядок денний засідання і рішення колегії затверджуються членами колегії шляхом голосування.

          5. Члени колегії, які беруть участь у її засіданні, реєструються. Особи, запрошені на засідання колегії для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу голови колегії.

         6. Члени колегії і особи, запрошені для участі у розгляді окремих питань, беруть участь у їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.

         7. Головуючий на засіданні колегії може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного.

         Під час закритих засідань колегії (закритого обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюється відповідно до законодавства.

         8. Рішення колегії приймається з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого є вирішальним.

        За рішенням головуючого може застосовуватися процедура таємного голосування.

        Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні колегії і враховується під час голосування.

       9. У разі проведення спільних засідань колегії двох і більше органів виконавчої влади, колегії районної ради (за згодою), недержавних інституцій приймається спільне рішення.

          Голова колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання колегії представників засобів масової інформації та проведення кіно-відео, фотозйомки і звукозапису.

         10. Після засідання колегії керівники структурних підрозділів, відповідальні  за підготовку питання, доопрацьовують протягом 10 днів (якщо головою колегії не встановлено інший строк) проект рішення колегії з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питання, візують проект рішення колегії відповідно до пункту 12 розділу ІV цього Положення та подають на підпис  голові районної державної адміністрації.

           11. Рішення колегії реалізується шляхом видання розпоряджень райдержадміністрації, якими вони вводяться в дію. Виконавцям надсилаються копії рішень колегії, а у разі потреби можуть надсилатися копії протоколів або витяги з них, оформлені і затверджені на відповідному бланку та засвідчені печаткою відділу організаційної роботи, документообігу і контролю апарату районної державної адміністрації.

           12. Засідання колегії оформляється протоколом, який підписуються головою та секретарем колегії.

           Спільні засідання колегії оформляються протоколом, який підписують голови та секретарі відповідних колегій органів виконавчої влади та районної державної адміністрації.

           13. Рішення колегії доводяться до відома членів колегії, структурних підрозділів райдержадміністрації, структурних підрозділів територіальних органів центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління райдержадміністрації, а також підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності в частині, що їх стосується, розпорядженнями райдержадміністрації, виданими за підсумками рішень колегії.

           14. Матеріали засідань колегії зберігаються в установленому порядку в відділі організаційної роботи, документообігу і контролю апарату райдержадміністрації.

           15. Матеріально-технічне забезпечення засідань колегії здійснюється відділом фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації.

 

Контроль за виконанням рішень колегії

 

          1. Безпосереднє виконання прийнятих рішень колегії, затверджених розпорядженнями голови районної державної адміністрації, покладається на керівника структурного підрозділу, відповідальних за підготовку матеріалів з цього питання до розгляду на засіданні колегії, координацію та контроль здійснюють заступники голови, керівником апарату райдержадміністрації згідно із розподілом функціональних обов’язків.

         2. Зазначені у рішеннях посадові особи у встановлені терміни організовують виконання завдань та подання відповідної інформації відділу організаційної роботи, документообігу і контролю апарату райдержадміністрації.

          3. Відділ організаційної роботи, документообігу і контролю апарату райдержадміністрації узагальнену інформацію про виконання розпорядження, погоджену заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації згідно з розподілом функціональних обов’язків, подає на розгляд голові райдержадміністрації (голові колегії) .

         4. Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.